پروژه های صنایع خودرو

۱- طراحی و ساخت قطعات مربوط به پخش خودرو

پروژه های صنایع خودرو

کارفرما: مرکز تحقیقات دانشگاه سجاد مشهد