قالب هاي تحت برش

قالب هاي تحت برش

قالب هاي تحت برش ممكن است يك ضربه ي فني مكانيكي براي قسمت هاي برهنه شده نياز است . يك قسمت گرم ممكن است قبل از يك نمونه خنك به آساني برهنه شود و اين فرايند بطور معمولي تلاش اوليه است . قالب تحت برش ممكن است توسط پوششدادن قالب با يك ( PFIE) برهنه شده است كه اين پوشش شبيه به چيزي است كه بر روي يك تابه روي آتش آشپزخانه باشد. لايه قالب تمام مي شود . قالب ها مي تواند لايه هاي پاياني گوناگوني داشته باشد . خيلي از قالب هاي صيقل داده شده بطور بالايي ممكن است هوا را به دام بيندازد ، جزء حاصله تنزيل مي كند . قالب ها براي پليوفاين اغلب بطور سنگيني شن پاشي كرده كه هواي به دام افتاده را اجازه مي دهد كه هواكش بين خط رأس هاي ميكروسكوپي پاياني باشد . نقش اندازي و حكاكي براي انجام دادن پايانه هاي ساختاري استفاده شده است.

قالب هاي آلومينيومي

حفره هاي قالب آلومينيومي ماشيني شده يا قالبگيري شده است . قالب هاي ماشيني شده معتدل شده يا چرخيده شده است براي يك پايان خوب قبل از تميزي دست با لباس هاي ناهنجار است . حفره هاي آلومينيومي قالب گيري شده مي تواند با يك پايان قابل قبول توليد شده باشد ، اگر طرح يك فلز پاياني هموار را مثل يك چوب افرا يا چوب سپيداررا وا نمود می کند. قالبگيري شن در شن خوب – ريزشده بهترين نتايج را نسبت به گچ يا مواد سراميك را مي دهد. گازها در مايع گرم آلومينيوم توليد شده كه به آساني هوا را در ميان شن خوب را تخليه كرده براي جلوگيري از زنگارهاي لايه و جريانات دروني مي باشد.

قالب ها براي مواد منفذ دار

قالب هاي ترموفورمينگ براي اسفنج ها و مواد بافتني تركيبي منفذدار حفره هاي مذكر و مونت را دارد همراه با وضوح اجازه داده شده براي ضخامت مواد است. وضوح قالب ممكن است كلفت تر شبكة اصلي براي اسفنج – بسته با مواد سلولي پراكنده شده مثل پلي استرين اسفنج مي باشد يا به داخل ضخامت مطلوب ديوار فشرده شده است . هواي شكل دهندة – فشار براي شكل دهندة اسفنج مناسب نيست ، مثل اينكه آن ممكن است سلول اسفنج را در هم بكوبد ، اما مكنده اغلب براي تعريف عوامل اصلي حكاكي شه مورد استفاده قرار مي گيرد.

بافتني هاي تركيبي موجي منفذ دار براي استفاده از شعاع عظيم و زواياي طرح بر روي ابزار مساوي شده شكل گرفته شده است . يك ا تفاق ، يك لاية جانفشانانه از مواد پلاستيكي است كه به عنوان يك مانع براي شكل دهندة فشار و شكل دهندة برقي ( مكنده ) استفاده شد است. بافتني هاي تركيبي تطبيق قابل بررسي دارد ، و بطور متفاوتي نسبت به شبكه هاي پلاستيكي رفتار مي كند . آن پس براي آزمايش كردن بر روي نمونة ترمورفورم مفيد است البته قبل از تلاش كردن براي ساختن يك ابزار توليدي است.

قالب ها براي پلاستيك هاي كريستالي

پلاستيك هاي كريستالي ، مثل CPET ، نياز به قالب حرارتي بالا ([ ۱۴۹ – ۱۳۲] ۳۰۰-۲۷۰) را براي يك گرماي بالا و بستة غذايي پلاستيك تمام شده دوبرابر – كوره دار ، توليد مي كند . اين نوع از پلاستيك كريستالي خيلي به سرعت بر روي يك برنامة قالب به دو برابر ، افزايش يافته است . قالب اول براي ترموفورم كردن بخش استفاده شده است ، چيزي است كه سپس به داخل قالب دوم براي سرد كردن ، شاخص شده است. تكنيك ديگر در يك قالب استفاده شده است كه ترموفورم در قالب گرم شده است و شبكه را داخل يك بشقاب سرد شده شاخص كنيد كه قسمت مارپيچ را اهش مي دهد ، پس به پلاستيك اجازة سردشدن مي دهد آنهم قبل از اصلاح شدن.

موضوعات اضافي

تماس گرمادهي . تماس گرمادهي پلاستيك ، و سپس ترموفورمينگ و اصلاح شدگي ، قسمت پاياني را در قالب از يك حركت پلاستيك معمولي است وقتي كه در برگيرنده هاي غذاي دورانداختني آشكار و بسته بندي ها را توليد مي كند . ( نمودار ۳۵-۸ را نگاه كنيد ) . فشار تماس يك بشقاب گرم شده را دربرمي گيرد، كه همراه با درجه حرارت كنترل شده است و در نقطه نرم شده پلاستيك قرار مي گيرد . به بشقاب گرم مي رسيد كه صد فولاد زير بشقاب وجود دارد . بشقاب صحيح و موازي و سوراخ هايي كوچك در بشقاب به اندازه in020/5 معادل ( mm5/25 ضخامت است كه توسط يك گره اصلي با سوپاپ هاي هواي ترموفورمينگ مرتبط  شده هستند ( نمودار ۳۶-۸ را نگاه كنيد )

p7-1

p7-2

p7-3

وقتي كه فشار برروي شبكة پلاستيك پايان مي يابد ، هوا در ميان قالب معرفي مي شود ، و پلاستيك را مجبور مي كند كه با بشقاب گرم شده بطور خيلي نزديك در تماس باشند . يك طرف از پلاستيك با بشقاب گرم روبرو مي شود، و هواي گرفتار شده به درون سوراخ هاي كوچك در بشقاب زيرين تخليه مي شود . فرايند وارونه شده است وقتي كه پلاستيك بطور مياني گرم شده است ، فشار فرم دهنده بر روي پلاستيك از بشقاب گرم شدة زيرين به زور خارج مي شود ، و پلاستيك شكل قالب را مجبور است كه بگيرد . وقتي كه پلاستيك در قالب سرد شد ، بيشتر فشار منظم به طور نزديكي جزء پايان يافته را مي بندد و اين جزء طاس مثل چاقو را استفاده مي كند كه قالب را محاصره كرده است . اجزاء دوگانه پايان يافته در مكاني در شبكه نگه داشته شده كه بوسيلة طراحي كردن نقص هاي كمي در برش لبه است بدين ترتيب اجزاي شكل گرفته از فشار شاخص شده است بعنوان يك فرسودگي تنها وجود دارد . وقتي كه شبكه از فشار واضح است ، آن ۹۰ درجه به روي يك حركت خم مي شود و نقص هاي منظم از بين مي رود ، اجزاء پايان يافته به داخل وسيلة دودكشي آزاد مي شود . شبكه براي دوباره چرخيدن جدا مي شود.

مزاياي آشكار به اين فرايند سادگي و هزينه پايين قالب است كه در اطراف يك طاس شبه چاقو بالا رفته است. ( نمودار ۳۷-۸ را نگاه كنيد ) . صورت بشقاب گرم شده – تماسي توسط طاس چاقو صدمه نديده است مثل اين كه آن سخت تر از طاس است . اجزاء پايان يافته يك فلانژ سازگار با دقت بخش شكل گرفته است . اين سيستم ترموفورمينگ نيازي به كوره هاي از قبل گرم شده يا فشار منظم اضافي ندارد ، هزينه كلي اوليه اش پايين تر براي تجهيزات ديگر است . اين فرايند به روي اجزاء پلاستيكي با قطر ( روي [ mm 5/1 ] . in 045/0 ) به طور ارتباطي به بهترين شكل كار مي كند ، پلاستيك از يك طرف گرم مي شود ، سرعت چرخه اش با افزايش ضخامت پلاستيك ، كاهش مي يابد . پلاستيك هاي مخصوص بطور معمولي براي اين فرايند ، استرس خوب ، نظم يافته ، استرين با تأثير بالا ، PVC و بعضي از پلي فينها وجود دارند. قالب هاي مونث كه مجرابندهايي را براي پراكنده كردن پلاستيك نياز ندارد كه فقط قالب هايي وجود دارند كه عملكرد با اين فرايند كار مي كنند .

تجهيزات بسته بندي شده

بسته بندي هاي روي خط اصلاح كردن / چسباندن / پر كردن / ترموفورم كردن ، در جايي كه يك شبكه گرم شده است ، ترموفورم مي شود ، و با موقعيت هاي اضافي كاري ، شاخص شده است كه توسط توليدات غذايي و دارويي استفاده شده است . شبكه ترموفورم شدة بسته بندي ها با محصولات بطور اتوماتيكي يا بطور دستي پرشده اند ، و مواد سرپوش دار چاپ شده توسط گرماي چسبناك شده ، بكار مي رود . بسته بندي هاي انفرادي از شبكه بريده مي شوند ، يك طاس در موقعيت اصلاح استفاده مي شود و براي ترابري آماده است. پوستة بسته بندي ها يك فرايند ترموفورمينگ است درجايي كه يك محصول براي قالب جايگزين شده است ( براي مثال فلز آلات ، قسمت هاي بيروني ، يا اسباب بازي ها ) . محصولات انفرادي و دوگانه روي مقواي منفذدار مكان گرفته است كه قبلاً با يك خشكي حساس گرمايي چسبنده پوشيده شده و دوباره چاپ شده اند . مقوا با محصولات دوگانه بخش ترموفورمينگ پوستة ماشين بسته بندي كننده ، و گرم كننده شاخص شده است ، لايه پلاستيكي باريك در تماس با مقوا مي آيد . يك مكنده در ميان مقواي منفذ دار بكار گرفته مي شود ، كه لاية گرم را به دور محصول كشيده مي شود و علت آن چسباندن مقوا است . لايه سرد مي شود ، اطراف خطوط خارجي محصول را به سختي مي پوشاند و به مقوا مي چسبد . بسته هاي كامل بطور اتوماتيكي روي خط يا بطور دستي برون خطي اصلاح شده اند.