پروژه های صنایع برق و قدرت

۱- طراحی قطعه، ساخت قالب و تولید قطعه کلمپ انتهایی سیم و کابل

قالب دایکاست

کارفرما : شرکت الکترو نیروی شرق

۲- طراحی قطعه، ساخت قالب و تولید کاور قطعه کلمپ انتهایی سیم و کابل

 kaver

کارفرما : شرکت الکترو نیروی شرق

۳- طراحی قطعه، ساخت قالب و تولید قطعه کلمپ هات لاین

قفل هاتلاینکارفرما : شرکت الکترو نیروی شرق