آموزش دستور Wrap در Solidworks

دستور Wrap در Solidworks با استفاده از اين دستور مي توان Sketch را بر روي يك Face مسطح يا غير مسطح مانند استوانه ، كره ، مخروط و ساير اشكال منظم نقش افكني نمود. كه اين نقش افكني مي تواند بصورت برجسته (Emboss) ، فرو رفته (Deboss) يا بدون ضخامت (Scribe) باشد. روش كار به اين صورت […]