آموزش دستور Extruded در Solidworks

دستور Extruded در Solidworks همانطور که با این دستورها آشنایی دارید، برای بعد دادن مستقیم به Sketch از آنها استفاده می شود. (شکل From (A باعث یک جابجایی اولیه درExtrude می شود گزینه Sketch Plane آن همیشه بعنوان پیش فرض بوده و باعث می شود Extrude دقیقا از روی Plane مورد نظر شروع شود ، گزینه Surface […]