آموزش دستور Swept در Solidworks

دستور Swept در Solidworks دستور Swept يكي پيچيده ترين دستورات اين نرم افزار به حساب مي آيد. نكته درباره اين دستور بسيار زياد است و هر چه بيشتر از دستور استفاده شود نكات و موارد استفاده بيشتري در آن نمايان خواهد شد. يكي از گزينه هايي كه در اين دستور مي توان نام برد گزينه Align with […]