طراحی قالبهای پرس

وسعت عملیاتی که توسط قالب می توان روی فلزات انجام داد بسیار زیاد است و بستگی کامل به طرح و ساخت قالب دارد. اگر مقدار تولید بالا باشد قالب کامل تر و اگر تعداد قطعه مورد نیاز کم باشد قالب ساده تری ساخته می شود. مزایای تولید بوسیله قالب عبارتند از: سطح تولید بالا می رود. قطعه […]