آموزش دستور Wrap در Solidworks

دستور Wrap در Solidworks با استفاده از اين دستور مي توان Sketch را بر روي يك Face مسطح يا غير مسطح مانند استوانه ، كره ، مخروط و ساير اشكال منظم نقش افكني نمود. كه اين نقش افكني مي تواند بصورت برجسته (Emboss) ، فرو رفته (Deboss) يا بدون ضخامت (Scribe) باشد. روش كار به اين صورت […]

آموزش دستور Indent در Solidworks

آموزش دستور Indent در Solidworks ، این دستور قادر به انجام دو کار می باشد. اولین توانایی آن اتصال یک سطح به یک جسم و حذف یک طرف از جسم یا سطح بوده و در نهایت نتیجه آن این است که علاوه بر جسم موجود، یک سطح که ترکیبی از Target Body که خود یک Surface بوده[…]

آموزش دستور Extruded در Solidworks

دستور Extruded در Solidworks همانطور که با این دستورها آشنایی دارید، برای بعد دادن مستقیم به Sketch از آنها استفاده می شود. (شکل From (A باعث یک جابجایی اولیه درExtrude می شود گزینه Sketch Plane آن همیشه بعنوان پیش فرض بوده و باعث می شود Extrude دقیقا از روی Plane مورد نظر شروع شود ، گزینه Surface[…]