انواع ترموپلاستيك ها

انواع ترموپلاستيك ها

اينجا دو نوع از ترموپلاستيك ها وجود دارد :

  • فاقد شكل ثابت
  • بلورين

۱) فاقد شكل ثابت : ( نوع فاقد شكل ترموپلاستيك ها )

بدون شكل بلورين هستند ، اين نوع ترموپلاستيك هاي فاقد شكل ثابت يك ساختار مولكولي منظم را بطور تصادفي دارند ، رفتارهايشان شبيه به يكي از ويسكوزهاي فراوان ، و مايع
انعطاف ناپذير هستند . براساس گرمازايي ، يك سطح ترموپلاستيك فاقد شكل ثابت نرم
شده است و ويژگي هاي مايع را شناخته است ، اما بدون يك نقطة انتقالي مشخص از مكان جامد به مايع است . مواد فاقد شكل ثابت بطور طبيعي گرماي بهتري با ويژگي هاي قوي تري نسبت به نوع بلورينشان دارند و در نتيجه ، شكل خيلي به سادگي كپي مي شود . اين رزين ها همچنين انرژي كمتري براي شكل دادن درجه حرارت و سرد شدن ، نياز دارد . پلاستيك هاي فاقد شكل ثابت هرگز به سادگي رزين هاي بلورين فرو نمي ريزد . وقتي سرد مي شود ، آنها به مكان جامد غيرسيال نمي رسد . پس ، آنها براي حركت كردن با عصر و دوره تمايل نشان مي دهند البته وقتي كه بارگيري بكار مي رود . پلاستيك هاي فاقد شكل ثابت ، (ABS) را ، وينيل ، اكريليك ، سلولزي ، و پلي كربونيك را شامل مي شود .

p2-1a

ترموپلاستيك هاي بلورين :

ترموپلاستيك هاي بلورين ، يك گروه مولكولي هستند كه گرايش به صف شدن تا مرز
انعطاف پذيري ، رفت ، ساختاري با نظم بالا ، خيلي شبيه به اتصال زنجيرة نرده دارند . اين يك سختي و سفتي ، خوب به آنها مي دهد و خواص را گسترش مي دهد . بيشترين مواد بلورين ترموپلاستيك ها همچنين قسمتي از ترموپلاستيك هاي فاقد شكل ثابت هستند ( براي مثال ،
پلي پرامپلين در حدود ۶۵% بلورين و ۳۵% ترموپلاستيك هاي فاقد شكل ثابت دارند ) . برعكس پلاستيك هاي فاقد شكل ثابت ، وقتي كه يك سطح بلورين گرم شده ، آن سفت باقي ماند تا اينكه انتقال درجه حرارت شيشه اش ( Tg ) ، و نرم شدن مواد را بدست آورد .

بخاطر پلي تايلين با غلظت – بالا ( HDPE ) ، اين نرم شده است ، چيزي كه در (۱۲۵)۲۵۷ اتفاق مي افتد . و توسط يك تغيير از يك ظاهر مات به يك ظاهر شفاف عمل مي كند . اين همچنين حداق درجة حرارت سطح شكل گرفته است . به عنوان منفعت درجة حرارت سطح ، آن به سرعت خيلي انعطاف پذير مي باشد ، پيش بيني مي كند كه مواد درجة حرارت شكل دهندة ايده آل را بدست مي آورند . متأسفانه ، با مواد بلورين ، اين فقط چندين درجه زير درجه حرارت فلز است .

بطور پي در پي ، خيلي از اين مواد سرد شكل گرفته اند و در درجه حرارت « سازگار » در قسمت بالا شكل مي گيرد . درجه حرارت سازگار نيمه راهي بين Tg و درجه حرارت شكل گرفته است . اين مي تواند ، فشارهاي داخلي را كه سبب يك كاهش در نقطة واپيچش گرما ، مارپيچ ، و قدرت تأثير پايين را برمي انگيزاند .

conformer

ذخاير رزين پلي پروپلين ، بطور قابل توجهي پيشرفت هاي شيميايي را ساخته است كه در كاهش دادن كمبودهاي ارثي پلاستيك هاي بلورين ، نقش دارد ، چندين طبقه عالي ، چيزي كه قدرت گرما را خوب در درجة حرارت شكل دهنده نرمال و طبيعي عرضه نميد كه ( در حدود ۳۳۰
([ ۱۶۶] ) موجود است .

در مقايسه با پلاستيك هاي فاقد شكل ثابت ، مواد بلورين به انرژي بيشتري براي آوردن آنها از Tg نياز دارند . بعد از اين درجه حرارت بدست مي آيد كه گرماي يك كمي اضافي براي رسيدن به درجة حرارت شكل دهنده نياز دارد . مواد بلورين پلي آمير را ، پلي تسيلين ، پلي پروپلين ، سوفاژ پلي فيلين و اكستال را دربرمي گيرد .