آموزش دستور Wrap در Solidworks

دستور Wrap در Solidworks

با استفاده از اين دستور مي توان Sketch را بر روي يك Face مسطح يا غير مسطح مانند استوانه ، كره ، مخروط و ساير اشكال منظم نقش افكني نمود. كه اين نقش افكني مي تواند بصورت برجسته (Emboss) ، فرو رفته (Deboss) يا بدون ضخامت (Scribe) باشد.

wrap 1روش كار به اين صورت است كه ابتدا Sketch 2D مورد نظر در قسمت Source Sketch انتخاب شده سپس Face كه قرار است بر روي آن نقش افكني شود، انتخاب مي شود. دستور Wrap در Solidworks

wrap 2

اگر نياز باشد كه در Face هاي استوانه اي دور تا دور آن برجستگي وجود داشته باشد مي توان Sketch را از محدوده استوانه خارج نمود.

wrap 3

در قسمت Pull Direction مي توان يك جهت براي حالتهاي برجسته و فرورفته ايجاد نمود. اين جهت مي تواند توسط يك Palne، Axis، Edge و يا Face مسطح تعريف شود.

4