پروژه های خانه و ساختمان

۱- طراحی و تولید آباژور

طراحی و تولید آباژور - قالبسازی نمایه

۲- طراحی و ساخت قالب و تولید قطعه قاب سیستم هوشمند ساختمان

sinaelectric0sinaelectronic

کارفرما : شرکت سینا الکترونیک

۲- طراحی و ساخت قالبهای برس جارو برقی

Safes brush cleanersbrush

کارفرما : شرکت صائن

۳- طراحی قطعه، ساخت قالب دایکست و تولید قطعه آلومینیومی کشش کابل برق

کارفرما : شرکت الکترو نیروی شرق

۳- طراحی قطعه، ساخت قالب و تولید مجموعه کامل پریز جارو مرکزی

priz

کارفرما: شرکت جارو مرکزی فاین

۴ – ساخت قالب و تولید گارد سرخم هندریل

گارد سرخم هند ریل پله برقی۵