Category Archives: آشنایی با ترموفورمينگ

ابزار و تجهيزات در ترموفورمینگ

ابزار و تجهيزات در ترموفورمینگ

ابزار ترموفورمينگ براي تجهيزات غلتكي از يك قالب و طاس منظم تشكيل شده است، چيزي كه براي تداوم ترموفورمينگ از شبكة پلاستيكي مورد نياز است. اين تركيب ابزاري لازم است، و فرسودگي ترموفورم كامل شده ( در حفره هاي دوگانه و انفرادي ) به ندرت با اصلاح كردن اجزاء انفرادي استفاده شده است . دو ابزار بايد مورد بررسي قرار گيرند وقتي كه قسمت جديد در حال تجزيه است و آنها با همديگر در فعل و انفعال هستند.

نوعي از ابزار و تجهيزات در ترموفورمينگ موجود است كه كميت را اجزاء پايان يافتة مورد نياز نوع ابزار ترموفورمينگ مورد نياز را تعيين مي كند . سرعت چرخه بر روي بيشتر ترموفورمينگ هاي مدرن بطور مستقيم با كارايي سردكنندگي قالب در ارتباط است . كوره هاي گرم كنندة روي خطي مي تواند شبكه را از قبل گرم كند آنهم براي بهينه سازي شرايط ترموفورمينگ و بطور شديد زمان گرمادهي را كاهش مي دهد . زمان شاخص شده براي حركت كردن سطح بيروني از كوره به داخل فشار شكل دهنده در ۵/۰-۳/۰ ثانيه پايدار مي ماند . سرعت فشار باز كننده و بسته كننده كلاً كمتر از يك ثانيه است . پس باقيمانده چرخه متشكل از ترموفورمينگ ( سردكننده ) است .

كارايي سردكنندگي قالب با استفاده از فلز در برگيرندة گرماي – بالا افزايش يافته است ، مثل آلومينيوم براي ساخت و ساز فلز ، و توسط دنبال كردن قوانين انتقال گرما اين امر انجام مي شود . بهترين نتايج انتقال گرما توسط كاهش يافتن تعداد هم كنشگرها ( مثل گراور يا پوشش دادن ) بدست آمده اند و به حداقل رساندن گازهاي هواست كه به عنوان عايق حرارتي خدمت مي كند . سردكننده هاي مايع ( سيال ) در ميان قالب در حال چرخيدن هستند كه اين قالب بايد يك تعداد Reynold بالا را داشته باشد ( جريان متلاطم را خاص مي كند ) آنهم براي افزايش دادن انتقال گرما از فلز به مايع سرد كننده است .

مسيرهاي سرد كننده مايع در ميان يك بشقاب يا يك حفره در يك نظمي بيشتر از يك سري صفحه آرايي ، موازي طراحي شده اند ( نمودار ۳۸-۸ را نگاه كنيد ) . مسيرهاي موازي ، با محدودكننده هاي مناسب مايع را در ميان كانال هاي دوگانه مي برد و بيشترين سردكننده ها براي هر حفره را تهيه مي كند . مسيرهاي گروهي در حفره هاي خنك كننده نزديك ورودي مايع منجر مي شود و حفره هاي گرم تر در خروجي مثل مايع گرمايي را در عبور كردن ميان قالب بدست مي آورد .

p8-1

قالب هاي ترموفورمينگ از چوب ، چسب پلاستيكي ، يا ديگر مواد دربرگيرندة گرماي پايين ساخته شده اند كه مي تواند ماشين در حال چرخش را به ۳-۱ چرخ در هر دقيقه محدود مي كند . بطور اضافي ، قالب هاي غيرفلزي براي استفاده گرم تر باشند ، و بيشتر خروجي ها توليد و كيفيت را كاهش مي دهد .

شكل دهندة فشار و مكنده

شكل دهنأه فشار و مكنده يا تركيباتي از هر دو اختياراتي براي ابزار و تجهيزات در ترموفورمينگ غلتك است . شكل دهندة فشار نياز به طراحي جعبة فشار دارد كه بطور كامل قالب را محصور كرده است ، يك فشار psi 15 معادل (kpa 103 ) يا بيشتر از آن براي اين جعبه ها استفاده مي شود . ( نمودار ۳۹-۸ را نگاه كنيد ) . شكل دهندة مكنده نيازي به جعبة فشار قوي ندارد ، اما عوامل اصلي ، ابزار چسباندن مكنده در اطراف محيط قالب بطور ساده عمل مي كند . ( نمودار ۴۰-۸ را نگاه كنيد ) . هردو روش ممكن ا ست مجرابندها يا ابزار كمكي را براي پراكنده كردن در سطح پلاستيك نياز داشته باشد ، آنهم قبل از اينكه فشار يا مكنده شروع شوند .

p8-2

چطور طاس انتخابي مي تواند تجهيزات مورد استفاده را ديكته كند؟

ماشين هاي ترموفورمينگ ، ماشين هايي هستند كه يك فشار روي خطي را شامل مي شوند. ( نمودار ۴۱-۸ را نگاه كنيد . ) كه ممكن است يك زنجير برجسته باشد كه شاخص شده است و جزء مرتبط با طاس را ثبت كرده است . اين نوع تجهيزات در چندين سازندة ماشيني و خانگي موجود است . سه ماشين براي اصلاح كردن روي خطي براي استفاده از طاس هاي شبه چاقو ( قانون فولاد يا طاس هاي جعلي بالا ) طراحي شده اند . چيزي كه همة حفره هاي دوگانة فرسودگي هاي ترموفورم شده را به طور پي در پي به داخل اجزاء پايان يافته ، اصلاح مي كند . اجزاء اصلاح شده ممكن است در شبكه بوسيله گروه هاي نتراشيده ضعيف حفظ مي شود، بدين ترتيب ، بعد از بريدن شدن ، اجزاء پايان يافته مي تواند بيرون از موقعيت طاس حمل و نقل شده باشد . اجزاء ، اصلاح شده ، شكل گرفته و پايان يافته ، بطور دسته يا بطور اتوماتيكي چيده مي شود و توسط يك بخش نواره دار انباشته مي شود و آنها خارج از موقعيت طاس بريده شده ، شاخص شده است. تجهيزات اصلاحي ترموفورمينگ غلتك ، چيزي كه يك فشار روي خطي جدا شده با ترمورفورم ، را در برمي گيرد . فشار اصلاحي جدا شده بطور عمومي يك نوع گردانه از فشار پانچ با غذاي سطح ساخته شده و خود در برگيرنده است كه اجزايي آزاد را قطع مي كند سپس آنها بطور افقي بيرون مي افكند . ( نمودار ۴۳-۸ و ۴۴-۸ را نگاه كنيد ) .

فشار يك سرعت ناگهاني موجود است ، پس آن مي تواند براي قبول كردن خروجي ترمورفورم قرار گرفته باشد . شبكه شكل دهنده از ترمورفورم بطور مستقيم در داخل طاس ثبت شده است اما توسط نيروي فشار اصلاحي دوباره شاخص شده است . اين ترتيب دوباره شاخص شدن اجزاء شكل دهنده يك يا دو رديف اجزاء را مجاز به بريده شدن مي كند ، بيشتر از اصلاح كردن همه عيب ها در يك زمان اين كارايي دارد . اين هزينه و اندازة طاس اصلاحي را كاهش مي دهد و به توليد خيلي دقيق قسمت هاي بريده هم كمك مي كند . بطور عمومي ، فقط پانچ ( سوراخ ) و طاس ها مي توانند با اين تجهيزات استفاده شده باشند .

p8-3 p8-4 p8-5 p8-6

سوراخ و طاس اصلاح شده در فشارهاي جداگانه ، مزاياي تكنيكي عالي را پيشنهاد مي كنند ، اما نقطه ضعف هاي اقتصادي اش ( هزينه طاس و زمان طولاني مدت برنامه ) بطور عمومي، حركت هاي توليد طولاني مدت را ديكته مي كند . هزينه هاي اصلاحي خاص براي ۰۰۰/۱۰۰ جزء در جدول ۱-۸ نشان داده شده است.

p8-7هزينه هاي طاس در جدول ۱-۸ نشان داده شده است كه يك طاس چاقو شكل را براي اهداف اقتصادي ديكته مي كند مگر اينكه كميت هاي توليد آتي توسط يك فاكتور در حدود A14 افزايش يابد . سوراخ و طاس ممكن است كه براي بسته بندي هاي غذايي يا طبي مورد استفاده واقع شود آنهم در جايي كه « زاويه مو » نتواند تحمل كند . هرچند ، يك برنامه يك طاس جعلي تند و تيز ممكن است يك لبة اصلاح شدة قابل قبول براي بسته بندي هاي انتقادي را توليد كند . تحويل برنامه ريزي ها در صنايع ترموفورمينگ اغلب كوتاه هستند ( ۴ تا ۶ هفته ) ، اين فاكتور به خوبي تعداد منابع موجود بايد مورد بررسي قرار گيرد . زمان هاي تحويل براساس موارد زير پيروي مي شود .

 • قانون فولاد طاس سازنده و بطور عمومي تحويل دهندة يك طاس جديد در ۱۰-۳ روز است و دوباره قانون يك طاس زنده در ۲-۱ روز است ( نمودار ۴۵-۸ را نگاه كنيد ) .
 • سازندگان طاس جعلي كمتر شمارشي هستند و مي توانند طاس هايي را در ۵-۲ هفته تحويل دهند . توليد كردن اين نوع از طاس نيازمند يك مهارت گسترده است : آهنگري ، جوشكاري ، در آتش پرداختن ، آسياب كردن و صفحه آرايي (نمودار ۴۶-۸ را نگاه كنيد).
 • سازندگان سوراخ و طاس براي اصلاح ترموفورمينگ كمياب هستند . بيشتر سازندگان طاس نقش اندازي فلز براي ساخته شدن طاس هاي سنگين با وزن lb2000-1000 معادل (kg908-454 ) مجهز نشده است . آنها اغلب فاقد تجربه براي مجاز بودن براي فشار غذاهاي ترموفورمينگ آب رفتگي ، و ديگر عوامل اصلي خاص است ( نمودار ۴۷-۸ را نگاه كنيد ) . بدست آوردن يك منبع تنها براي اين سازندگان ابزار بهترين ارتباط و حداقل مسائل پيشرفته را تضمين مي كند .

انواع طاس هايي كه در جزء ا صلاحي استفاده شده اند در جدول ۳-۸ و ۲-۸ ليست شده اند . پارامترهاي هر نوع از طاس ها ستون بندي شده است درجدول ۴-۸ .

بكارگيري اقتصادي

فاكتورهاي نگران كننده اقتصادي هزينة ابزاري و چرخه هاي تحويل ( جدول ۴-۸ ) براساس نوع ماشين ها اساس بندي شده است كه براي هم ترموفورمينگ و هم اطلاح كردن استفاده مي شود . اجزاء توليد شدة هر كار با كار ماهرانة ابزار مرتبط است. دستورات ترموفورمينگ هاي كوچك اغلب براي استفاده از قالب هاي پلاستيكي چسبناك توليد شده اند ، عيب با گيوتين بريده است و بطور دستي به روي قطع كنندگان با قوانين فولاد طاس به داخل اجزاء پايان يافته اصلاح شده اند ( نمودار ۴۸-۸ و ۴۹-۸ را نگاه كنيد ) . اين سيستم براي توليد ولوم – پايين با حركت ۲۰۰۰-۵۰۰ پرتاب و هزينه هاي پايين تر ابزاري ، مورد استفاده قرار مي گيرند .

p8-8 p8-9 p8-10

اجزاء كميت بالا در هركاربردي يك سوراخ برون خطي غلتكي ترموفورم شده است و خط طاس با يك محدودة بزرگ آرامشي ترموفورم شده است كه عرض كامل سطح را قبول مي كند . آنها توليد مي شوند ، اجزاء بطور اتوماتيك براي بسته بندي آسان انباشته شده ا ند . هزينه بالاي ابزار و زمان برنامه نياز به حركت هاي توليد طولاني مدت به منظور مستهلك كردن هزينه ها دارد.

قالب هاي تحت برش

قالب هاي تحت برش

قالب هاي تحت برش ممكن است يك ضربه ي فني مكانيكي براي قسمت هاي برهنه شده نياز است . يك قسمت گرم ممكن است قبل از يك نمونه خنك به آساني برهنه شود و اين فرايند بطور معمولي تلاش اوليه است . قالب تحت برش ممكن است توسط پوششدادن قالب با يك ( PFIE) برهنه شده است كه اين پوشش شبيه به چيزي است كه بر روي يك تابه روي آتش آشپزخانه باشد. لايه قالب تمام مي شود . قالب ها مي تواند لايه هاي پاياني گوناگوني داشته باشد . خيلي از قالب هاي صيقل داده شده بطور بالايي ممكن است هوا را به دام بيندازد ، جزء حاصله تنزيل مي كند . قالب ها براي پليوفاين اغلب بطور سنگيني شن پاشي كرده كه هواي به دام افتاده را اجازه مي دهد كه هواكش بين خط رأس هاي ميكروسكوپي پاياني باشد . نقش اندازي و حكاكي براي انجام دادن پايانه هاي ساختاري استفاده شده است.

قالب هاي آلومينيومي

حفره هاي قالب آلومينيومي ماشيني شده يا قالبگيري شده است . قالب هاي ماشيني شده معتدل شده يا چرخيده شده است براي يك پايان خوب قبل از تميزي دست با لباس هاي ناهنجار است . حفره هاي آلومينيومي قالب گيري شده مي تواند با يك پايان قابل قبول توليد شده باشد ، اگر طرح يك فلز پاياني هموار را مثل يك چوب افرا يا چوب سپيداررا وا نمود می کند. قالبگيري شن در شن خوب – ريزشده بهترين نتايج را نسبت به گچ يا مواد سراميك را مي دهد. گازها در مايع گرم آلومينيوم توليد شده كه به آساني هوا را در ميان شن خوب را تخليه كرده براي جلوگيري از زنگارهاي لايه و جريانات دروني مي باشد.

قالب ها براي مواد منفذ دار

قالب هاي ترموفورمينگ براي اسفنج ها و مواد بافتني تركيبي منفذدار حفره هاي مذكر و مونت را دارد همراه با وضوح اجازه داده شده براي ضخامت مواد است. وضوح قالب ممكن است كلفت تر شبكة اصلي براي اسفنج – بسته با مواد سلولي پراكنده شده مثل پلي استرين اسفنج مي باشد يا به داخل ضخامت مطلوب ديوار فشرده شده است . هواي شكل دهندة – فشار براي شكل دهندة اسفنج مناسب نيست ، مثل اينكه آن ممكن است سلول اسفنج را در هم بكوبد ، اما مكنده اغلب براي تعريف عوامل اصلي حكاكي شه مورد استفاده قرار مي گيرد.

بافتني هاي تركيبي موجي منفذ دار براي استفاده از شعاع عظيم و زواياي طرح بر روي ابزار مساوي شده شكل گرفته شده است . يك ا تفاق ، يك لاية جانفشانانه از مواد پلاستيكي است كه به عنوان يك مانع براي شكل دهندة فشار و شكل دهندة برقي ( مكنده ) استفاده شد است. بافتني هاي تركيبي تطبيق قابل بررسي دارد ، و بطور متفاوتي نسبت به شبكه هاي پلاستيكي رفتار مي كند . آن پس براي آزمايش كردن بر روي نمونة ترمورفورم مفيد است البته قبل از تلاش كردن براي ساختن يك ابزار توليدي است.

قالب ها براي پلاستيك هاي كريستالي

پلاستيك هاي كريستالي ، مثل CPET ، نياز به قالب حرارتي بالا ([ ۱۴۹ – ۱۳۲] ۳۰۰-۲۷۰) را براي يك گرماي بالا و بستة غذايي پلاستيك تمام شده دوبرابر – كوره دار ، توليد مي كند . اين نوع از پلاستيك كريستالي خيلي به سرعت بر روي يك برنامة قالب به دو برابر ، افزايش يافته است . قالب اول براي ترموفورم كردن بخش استفاده شده است ، چيزي است كه سپس به داخل قالب دوم براي سرد كردن ، شاخص شده است. تكنيك ديگر در يك قالب استفاده شده است كه ترموفورم در قالب گرم شده است و شبكه را داخل يك بشقاب سرد شده شاخص كنيد كه قسمت مارپيچ را اهش مي دهد ، پس به پلاستيك اجازة سردشدن مي دهد آنهم قبل از اصلاح شدن.

موضوعات اضافي

تماس گرمادهي . تماس گرمادهي پلاستيك ، و سپس ترموفورمينگ و اصلاح شدگي ، قسمت پاياني را در قالب از يك حركت پلاستيك معمولي است وقتي كه در برگيرنده هاي غذاي دورانداختني آشكار و بسته بندي ها را توليد مي كند . ( نمودار ۳۵-۸ را نگاه كنيد ) . فشار تماس يك بشقاب گرم شده را دربرمي گيرد، كه همراه با درجه حرارت كنترل شده است و در نقطه نرم شده پلاستيك قرار مي گيرد . به بشقاب گرم مي رسيد كه صد فولاد زير بشقاب وجود دارد . بشقاب صحيح و موازي و سوراخ هايي كوچك در بشقاب به اندازه in020/5 معادل ( mm5/25 ضخامت است كه توسط يك گره اصلي با سوپاپ هاي هواي ترموفورمينگ مرتبط  شده هستند ( نمودار ۳۶-۸ را نگاه كنيد )

p7-1

p7-2

p7-3

وقتي كه فشار برروي شبكة پلاستيك پايان مي يابد ، هوا در ميان قالب معرفي مي شود ، و پلاستيك را مجبور مي كند كه با بشقاب گرم شده بطور خيلي نزديك در تماس باشند . يك طرف از پلاستيك با بشقاب گرم روبرو مي شود، و هواي گرفتار شده به درون سوراخ هاي كوچك در بشقاب زيرين تخليه مي شود . فرايند وارونه شده است وقتي كه پلاستيك بطور مياني گرم شده است ، فشار فرم دهنده بر روي پلاستيك از بشقاب گرم شدة زيرين به زور خارج مي شود ، و پلاستيك شكل قالب را مجبور است كه بگيرد . وقتي كه پلاستيك در قالب سرد شد ، بيشتر فشار منظم به طور نزديكي جزء پايان يافته را مي بندد و اين جزء طاس مثل چاقو را استفاده مي كند كه قالب را محاصره كرده است . اجزاء دوگانه پايان يافته در مكاني در شبكه نگه داشته شده كه بوسيلة طراحي كردن نقص هاي كمي در برش لبه است بدين ترتيب اجزاي شكل گرفته از فشار شاخص شده است بعنوان يك فرسودگي تنها وجود دارد . وقتي كه شبكه از فشار واضح است ، آن ۹۰ درجه به روي يك حركت خم مي شود و نقص هاي منظم از بين مي رود ، اجزاء پايان يافته به داخل وسيلة دودكشي آزاد مي شود . شبكه براي دوباره چرخيدن جدا مي شود.

مزاياي آشكار به اين فرايند سادگي و هزينه پايين قالب است كه در اطراف يك طاس شبه چاقو بالا رفته است. ( نمودار ۳۷-۸ را نگاه كنيد ) . صورت بشقاب گرم شده – تماسي توسط طاس چاقو صدمه نديده است مثل اين كه آن سخت تر از طاس است . اجزاء پايان يافته يك فلانژ سازگار با دقت بخش شكل گرفته است . اين سيستم ترموفورمينگ نيازي به كوره هاي از قبل گرم شده يا فشار منظم اضافي ندارد ، هزينه كلي اوليه اش پايين تر براي تجهيزات ديگر است . اين فرايند به روي اجزاء پلاستيكي با قطر ( روي [ mm 5/1 ] . in 045/0 ) به طور ارتباطي به بهترين شكل كار مي كند ، پلاستيك از يك طرف گرم مي شود ، سرعت چرخه اش با افزايش ضخامت پلاستيك ، كاهش مي يابد . پلاستيك هاي مخصوص بطور معمولي براي اين فرايند ، استرس خوب ، نظم يافته ، استرين با تأثير بالا ، PVC و بعضي از پلي فينها وجود دارند. قالب هاي مونث كه مجرابندهايي را براي پراكنده كردن پلاستيك نياز ندارد كه فقط قالب هايي وجود دارند كه عملكرد با اين فرايند كار مي كنند .

تجهيزات بسته بندي شده

بسته بندي هاي روي خط اصلاح كردن / چسباندن / پر كردن / ترموفورم كردن ، در جايي كه يك شبكه گرم شده است ، ترموفورم مي شود ، و با موقعيت هاي اضافي كاري ، شاخص شده است كه توسط توليدات غذايي و دارويي استفاده شده است . شبكه ترموفورم شدة بسته بندي ها با محصولات بطور اتوماتيكي يا بطور دستي پرشده اند ، و مواد سرپوش دار چاپ شده توسط گرماي چسبناك شده ، بكار مي رود . بسته بندي هاي انفرادي از شبكه بريده مي شوند ، يك طاس در موقعيت اصلاح استفاده مي شود و براي ترابري آماده است. پوستة بسته بندي ها يك فرايند ترموفورمينگ است درجايي كه يك محصول براي قالب جايگزين شده است ( براي مثال فلز آلات ، قسمت هاي بيروني ، يا اسباب بازي ها ) . محصولات انفرادي و دوگانه روي مقواي منفذدار مكان گرفته است كه قبلاً با يك خشكي حساس گرمايي چسبنده پوشيده شده و دوباره چاپ شده اند . مقوا با محصولات دوگانه بخش ترموفورمينگ پوستة ماشين بسته بندي كننده ، و گرم كننده شاخص شده است ، لايه پلاستيكي باريك در تماس با مقوا مي آيد . يك مكنده در ميان مقواي منفذ دار بكار گرفته مي شود ، كه لاية گرم را به دور محصول كشيده مي شود و علت آن چسباندن مقوا است . لايه سرد مي شود ، اطراف خطوط خارجي محصول را به سختي مي پوشاند و به مقوا مي چسبد . بسته هاي كامل بطور اتوماتيكي روي خط يا بطور دستي برون خطي اصلاح شده اند.

سيستم هاي واپيچ در قالب

سيستم هاي واپيچ در قالب

انواع متفاوت سيستم هاي واپيچ در داخل ماشيني ساخته شده است كه كندكاري وزن غلتك سنگين را مغلوب مي كند ، اين ترمورفورم را براي برهنه كرن شبكه با حداقل تلاش ، اجازه مي دهد، شبكه پلاستيك به داخل ترمورفورم راهنمايي مي شود و توسط وسايلي از راهنماي يك آب شاخه اين كار را انجام مي دهد. اين راهنما قابل تنظيم است براي اجازه مكان دادن هر پلاستيك بدن توانايي ماشين است .

انتقال شبكه

شبكة پلاستيكي در ميان ماشين ترموفورمينگ توسط دو زنجيرة انتقال موازي حمل و نقل شده اند كه لبه هاي شبكه در حداكثر عرضي را سوراخ مي كند . (جدول ۲۲-۸ را نگاه كنيد ) . اين زنجيره نمايان شده است و با درخواست چرخه ترموفورمينگ هماهنگ شده است . شاخص توسط يك هوا – يا سيستم مكانيكي راننده اي – هيدروليكي يا توسط يك موتور الكتريكي كنترل شده ، توانمند شده است ( نمودار ۲۳-۸ را نگاه كنيد ) تكرار و آگاهي شاخص براي ثبت نام كردن اجزاء ترمورفورم بعدي و براي يك عملكرد مرتب در خط ، مهم است .

گرمادهي

شبكه در داخل يك كوره هماهنگ شده است كه بطور الكتريكي يا با گاز طبيعي گرم شده است . يكي با بيشتر از يك موقعيت مقاومت شاخص داخل كوره ساخته شده كه پلاستيك را مجاز به بدست آوردن درجه حرارت مناسب ترموفورمينگ در سرعت ويژه چرخه مي كند . خيلي كوره ها بانكهاي ( مخزن ها ) بالاتر با پايين تري را دارند كه بطور مستقلانه كنترل مي شوند ( نمودار ۲۴-۸ را نگاه كنيد )

p6-1

p6-2توده اي ساختار فلز كه زنجيرهاي شاخص شده را در ميان كوره راهنمايي مي كند و گرما را از لبه هاي شبكه پلاستيكي بيرون مي كشد ، و گرما ده هاي اضافي لبه ممكن است براي جايگزين كردن سر موازنه گرما منصوب كند . سكوننت در پايانة كوره ، چيزي است كه بطور ارتباطي خيلي بزرگ باز است و يك فقدان گرما را محلي مي كند ، خيلي از طراحان ماشين يك مخزن گرمادهي اضافي را در اين محدوده براي جبران كردن اين فقدان در نظر گرفته اند. فشار شكل دهنده اغلب دو نورد عمل كننده بطور مستقلانه دارد و آنها بايد گسترش بافته باشند و همينطور قفل شده براي مقاومت كردن نيروي توليد شده در طول فشار شكل دهندة پلاستيك ( نمودار ۲۵-۸ را نگاه كنيد . ) فشار شكل دهنده گسترش يافته ، قفل شده مي باشد ، يا بوسيلة سيستم هاي تاگل موتور الكتريكي ، هيدروليكي ، يا دم فشاري ، جمع شده است . ( نمودار ۲۶-۸ را نگاه كنيد ) . موقعيت نوردها بر روي ماشه هاي نزديك بكار اندازي سوپاپ هاي شكل دهندة فشار و مكانيزم نوارة جزء پلاستيكي است.

فاكتورهاي تأثير گذار معيارهاي زايد

اجزاء پايان يافته توسط تماس با قالب سرد شده اند ، آنها شاخص شده اند و آماده است براي اصلاح كردن شبكه معيار بخش زايد نياز به بررسي چندين فاكتور دارد :

 • افت بخش پلاستيكي در طول چرخة ترموفورمينگ كامل نشده است . اجزاء از قالب جدا مي شوند ، وقتي كه آنها به اندازة كافي سخت هستند ، آنهم براي نگه داشتن شكلشان اما ممكن است كه بطور كامل سرد نشده باشند . آنها اغلب خارج قالب تا يك فشار منظم روي خط شاخص شده اند ، وقتي كه آنها فقط نيم آب رفتگي ( رفت ) را بدست آورده اند . سامان دهي طراحان طاسي بايد براي اين نابهنجاري در محاسبة ابعاد مرده اجازه داشته باشد .
 • شاخص كردن خطا بر روي ترموفورمينگ ماشين درون خطي اتفاق مي افتد وقتي كه سيستم شاخص شدة شبكه ناپايدار يا نادرست است و شبكة فرم گرفته طاسي ثبت نام نمي كند .
 • نمونه جزء فرم گرفته مرتبط با محيط جزئي طاسي است كه يك تكنيك هميشه براي تضمين كردن مركزيت جزء استفاده مي شود . نمونه يك بيرون زدگي ساخته شدة پانچ يا شبه چاقوي طاسي است كه براي يك حركت سخت جزء ترمورفورم تطبيق شده است . آن مي تواند براي جابجا كردن بخش به داخل موقعيت صحيح استفاده مي شود قبل از اينكه طاسي بريده شود آن از شبكه آزاد مي شود .

تكنيك هاي براي كارايي هاي خاص :

موضوعات مرتبط با قالب :

طرح – نظم در قالب ، عوامل اصلي ترموفورمينگ غلتيدن يك طرح – نظم در قالب است كه يك تكنيك معمولي است كه در كل جهان استفاده شده است ( نمودار ۲۷-۸ را نگاه كنيد )

p6-3شبكة واپيچش پلاستيك از يك غلتك ، در يك كوره گرم شده است ، و با فشار ترموفورينگ شاخص شده است . طاسي منظم و قالب بعنوان يك واحد تنها توليد شده است ، بدين ترتيب ، بعد از ترموفورمينگ فشارنورد يك فعاليت اضافي دارد كه طاسي منظم را فعال مي كند( نمودار ۲۸-۸ را نگاه كنيد) اين روش نياز به انتقال جزء فرم گرفته را حذف مي كند ، چيزي كه هنوز در شبكه براي فشاري ديگر براي منظم شدن است .

وقتي يك نظم در قالب با خيلي از رديف ها حفره ها در جهت فهرست طراحي شده است ، كه انتقال جزء اصلاح شده مشكل است . اين مشكل اتفاق افتاد بعد از اين كه اجزاء پايان يافتة رها ، از شبكه بريده شوند . سيستم هاي به راة افتادة مادي نياز به انتقال دادن اين اجزاء از محدودة قالب دارند ، پس چرخة بعدي شكل دهنده مي تواند آغاز شود .

انواع حفره قالب

حفره هاي قالب مذكر بطور عمومي ارزان تر است و مي تواند خيلي سريعتر از حفره هاي مونث توليد شده باشد . قالب هاي مذكر مي تواند ساختارهاي كند كاري شده را دوباره توليد كنند و اندازه را بطور دقيق روي قالب محصول شكل گرفته حفظ كنند . ديوار عموماً ضخيم ترين در بلندترين نقطة حفره است و ضخامت كم مي شود از زماني كه مقياس به محدودة فلانژ مي رسد ( نمودار ۲۹-۸ را نگاه كنيد ) .

حفره هاي قالب مونت مي تواند فاصله مركز به مركز را روي قالب هاي دوگانه را حاصل مي كند و وقتي كه قالب دهنده با همياري دو شاخه ، پوشش خيلي ضخيم ديواره اي را بوجود مي آورد . اگر يك دو شاخه استفاده نشود ، زيرحفرة ، باريك ترين بخش ديوار را حاصل مي كند ( نمودار ۳۰-۸ را نگاه كنيد ) ديوار بيروني بطور دقيقي كنده كاري و ساختارها را دوباره توليد مي كند و و بطور دقيقي اجزاء حفره به حفره را دوباره توليد مي كند .

قالب ها ممكن است نه حفره هاي مونت يا نه حفره هاي مذكر داخل يك اساس مذكر با درجه حرارت كنترل شده ساخته نشده است . ترموفرم هاي غلتك يك ارتباط حركت كننده را بر روي وارد كردن و خارج كردن صورت هايي از اساس قالب نياز دارد . ارتباط نادر بر روي كوره از قالب ، پلاستيك گرم را از كشيده شدن از قالب از كوره را جلوگيري مي كند وقتي كه قالب بسته شد . پيوند خروجي ، اجزاء پايان يافته را از كشيده شدن و تحريف شدن بر روي فشار بسته را جلوگيري مي كند .

خاص كردن حفره هاي قالب . حفرة قالب خاص شده نياز به تجزية چندين فاكتور دارد :

 • قانون طاس ها نياز به حداقل چوب بين چاقو دارد كه تماميتشان را حفظ مي كند . اين حداقل نيازمند طاسي ها ي منظم است كه توسط هندسه طاس منعكس شده است . چرخش طاس مي تواند بسته تر باشد و نسبت به شكل هاي مستطيل جاگرفته باشد ، چيزي كه يك بخش ضعيف را در سمت چاقوي بلندتر به منظور انحراف طرف ديوارة طاس را ترك مي كند .
 • قالب هاي مذكور طراحي شده اند بدين ترتيب ۷۵% ارتفاع اجزاء به عنوان فاصلة بين حفره هاي فلانژ خدمت مي كنند ( نمودار ۳۱-۸ ) را نگاه كنيد ) . اين قانون زاوية طرح يك طرف ديوار را به بررسي نمي كشد ، و هر جزء لايه بندي شده رديف شده است ، يا ۱۸۰ درجه مي چرخد و ارتفاع نقاط حفره هاي متصل پايين است همه اين عوامل اصلي هندسي كمك به كم كردن فاصلة فلانژ بين حفره ها مي كند و ضخامت پوشش ديواره را حفظ مي كند . هرچند ، كارايي قالب بزرگترين توسط جادادن حفره ها بعنوان خيلي نزديك با همديگر به اندازة ممكن انجام شده است .

p6-4

p6-5وقتي كه يك پانچ استفاده مي شود و طاس دو رديف را در يك ضربه در جهت شاخص اصلاح مي كند . قالب در هر رديف از حفره ها كشيده شده است ( نمودار ۳۲-۸ نگاه كنيد) اين مشكل سوراخ كردن هر رديف را از هر مسافت متفاوت را از بين مي برد ، زيرا يك خطاي شاخص كوچك مي تواند علت خطاهايي در مركزيت است :

p6-6اجازه براي پيروي كردن فاكتورها ، در اندازه پاياني قالب ديكته مي شود . ( نمودار ۳۳-۸ را نگاه كنيد )

p6-7اينجا بايد يك اجازة پيرامون براي ديوارهاي جعبة فشار و فاصلة كافي لبه از زنجيرة ريل (چيزي كه سطح پلاستيك را خنك مي كند ) باشد .

 • فضاي كافي براي افزودن وسايل كمكي در جعبه فشار و تسمه و بشقاب هاي آب – سردكننده براي حفره هاي قالب است .
 • وقتي كه يك سوراخ و طاس را استفاده مي كنيد ، فضا براي سوراخ كنندة ترموفورم شاخص تكه هاي كوچك سوراخ كننده براي هر رديف از اجزاء در جهت شاخص و فضا براي شاخص كردن راهنمايي ها در ميان يك طاس ، مورد نياز هستند . شاخص طاس و سوراخ مكانيزم هايي هستند كه تكه هاي كوچك سوراخ كننده بر روي هر شاخص رديف رانده مي شود و رديف ارتباط را با طاس در فشار منظم قرار گرفته است .

مجرا بندهاي قالب مونث . مجرابندها بر روي قالب هاي مونث استفاده مي شوند كه پارامترهاي بعدي را طراحي كرده اند ( نمودار ۳۴-۸ را نگاه كنيد ) .

 • جسم مجرابند از عايق كننده هاي حرارتي يا كنترل كننده درجه حرارت فلز را شامل
  مي شود . دو شاخه يك حرارت . هم تراز را با درجة حرارت شبكه پلاستيكي بدست
  مي آورد . اين احتمال دو شاخه سطح را كاهش مي دهد مثل آن پلاستيك را تقدم حفره مونث براي ترموفورمينگ بر روي انسداد فشار مي كشد .

p6-8هندسه مجرا بند بايد شعاع عظيمي در سطوح ، متقاطع اش داشته باشد و بطور ارتباطي هموار است . برنامه هاي مجرابندي كامپيوتر براي راهنمايي كردن طراح موجود است ، اما مصيبت هايي را بر روي تقاضاهاي ويژه در طرح پاياني بوجود مي آورد .وضوح مجرابندي بين ديوارها و زيرحفره ها مي تواند مثل يك نقطه شروع باشد . يك مجرابند چيزي است كه خيلي كوتاه يك بخش باريك زيرين را توليد مي كند ، در حالي كه يك مجرابند دراطراف ديوارها ضعيف نتيجه مي دهد . وضوح اطراف ديوار بين مجرابندها وقالب ها ممكن است تنظيماتي را براي تهيه كردن پوشش جزء ديوار ، نياز دارد .

يك مجرا بند تك را در يك نمونه ماشين ترموفورمينگ براي تصفيه كردن علم هندسي اش آزمايش كنيد ، آنهم قبل از مرتب كردن قالب چند حفره اي .