آموزش دستور Extruded در Solidworks

دستور Extruded در Solidworks

همانطور که با این دستورها آشنایی دارید، برای بعد دادن مستقیم به Sketch از آنها استفاده می شود.

Extrude 1

(شکل From (A

باعث یک جابجایی اولیه درExtrude می شود گزینه Sketch Plane آن همیشه بعنوان پیش فرض بوده و باعث می شود Extrude دقیقا از روی Plane مورد نظر شروع شود ، گزینه Surface / Face / Plane می تواند Extrude را از یک سطح یا صفحه دیگری شروع کند ، گزینه Vertex امکان شروع از یک نقطه معلوم را می دهد و در نهایت گزینه Offset باعث می شود که Feature های مورد نظر با یک جابجایی ثابت از آغاز شوند.

Extrude 2

 

(شکل Direction of Extrusion (B

در این قسمت می توان Extrude را تحت جهت خاصی امتداد داد. این جهت می تواند یک خط از یک Sketch باشد یا یک ضلع مستقیم از یک Feature باشد. نکته جالب توجه در این قسمت این است که می توان با یک ۳D Sketch و یک Plane یا Face صفحه ای تشکیل یک Extrude داد.

Extrude 3

(شکل End Condition (C

واضح است که طراحان محترم با این قسمت آشنایی دارند ولی موضوع بحث ما در این مرحله توضیح درباره Up To Body و Offset From Surface می باشد.

در هنگام استفاده از دستور Up To Body این نکته را باید توجه داشت که تمام منطقه مورد Extrude باید بر روی یک Body قرار داشته باشد و نکته دیگر اینکه Body مورد نظر باید بصورت یکپارچه باشد. با دقت به شکل زیر توجه کنید با استفاده از دستور Up to Body می توان براحتی و با کمترین دستور این Feature را اجرا نمود.

Extrude 4

مورد بعدی در این قسمت Offset Form Surface می باشد. با استفاده از این دستور می توان Feature را تا یک فاصله از یک سطح و به همان فرم سطح اجرا نمود گزینه Reverse Offset باعث می شود که این فاصله از بالا یا پائین سطح مورد نظر باشد.

با دقت به شکلهای زیر نگاه کنید فرق بین آنها در گزینه Translate Surface می باشد، اگر این گزینه فعال باشد سطح بدون Offset و فقط با یک جابجایی خالص Feature را اجرا می کند ولی اگر این گزینه فعال باشد ضمن جابجایی سطح Offset مربوط به انحناهای سطوح را نیز اجرا می کند.

Extrude 5

دیدگاه شما: