آموزش دستور Flex در Solidworks

دستور Flex در Solidworks
اين فرمان مدلها را در يك جهت يا حول يك محور تغيير شكل مي دهد. شاید در نظر اول استفاده از این دستور بسیار ساده به نظر برسد اما هنگامی تصمیم بر این باشد که مدل را بر اساس یک فرم خاص ایجاد نموده و یا از روی یک مدل پیجیده با استفاده از این دستور کپی شود، آنگاه استفاده از آن بسیار پیچیده خواهد شد. اين دستور مي تواند به چهار حالت تغيير شكل ايجاد كند.

flex 1

حالت اول Bending (خمش )

با استفاده از اين قسمت مي توان در Solid Bodyها حول یک محور خمش ايجاد نمود. خمش ایجاد شده در مدل را می توان با دو پارامتر شعاع خمش و زاویه خمش ، کنترل نمود.

flex 2

حالت دوم Twisting (پیچش)

این حالت می تواند در Solid Body ها یک پیچش ایجاد کند که این پیچش با پارامتر زاویه پیچش کنترل می شود.

حالت سوم Tapering(شیب دادن)

در این حالت می توان در Solid Body ها یک زاویه ایجاد نموده و بصورت شیب دار ایجاد کرد که مقدار این شیب با پارامتر ضریب شیب تعیین می گردد. این ضریب شیب نسبت میزان کاهش اندازه یک بعد نسبت به طول مدل می باشد.

بعنوان مثال اگر طول یک مدل ۱۰۰mm باشد و بعد آن ۱۰mm با لحاظ کردن ضریب شیب ۰.۱، اختلاف اندازه انتهای و ابتدای مدل نسبت به حالت قبل از تغییر برابر ۱mm می باشد و اگر این ضریب عدد ۱ شود این اختلاف به ۱۰mm خواهد رسید.

حالت چهارم Stetching(کشیدگی)

با استفاده از این فرمان می توان در Solid Body ها کشیدگی یک محوری ایجاد نمود که مقدار این کشیدگی با پارامتر فاصله کنترل می شود.

این فرمان فقط در مورد Solid Body ها اجرا می شود و بر روی Surface Body ها اجرا نخواهد شد.

اين دستور در ايجاد مدلهاي تزئيني و مدلهايي كه نياز است در آنها تغيير شكل هاي خاصي بوجود آيد، كاربرد مي باشد. در اینجا سعی داریم بهترین دستورات آموزشی در قالبسازی را به شما آموزش دهیم.