آموزش دستور Indent در Solidworks

آموزش دستور Indent در Solidworks ، این دستور قادر به انجام دو کار می باشد.

اولین توانایی آن اتصال یک سطح به یک جسم و حذف یک طرف از جسم یا سطح بوده و در نهایت نتیجه آن این است که علاوه بر جسم موجود، یک سطح که ترکیبی از Target Body که خود یک Surface بوده و یک نیمه از جسم بصورت سطح تشکیل می شود.

indent 1

با Keep & remove Selections می توان تعییین کرد که کدامیک از نیمه های مدل باقی بماند البته باید توجه داشت که در هر دو صورت شکل حاصله بصورت Surface می باشد.

indent 2

توانایی دیگر آن این است که اگر گزینه Cut فعال شود می توان فصل مشترک حجم دو جسم را از یک از جسم ها حذف کند (Cavity).

در حقیقت جسمی که بعنوان Tool Body انتخاب می شود می تواند جسمی که بعنوان Target body انتخاب شده را Cavity کند.

نکته ای که قابل توجه است این است که Tool Body خود حذف نمیشود.

indent 3

در پنجره Parameters دو گزینه وجود دارد که اولی برای ضخامت بوده که زمانی استفاده می شود که Tool Body کاملا از داخل Target Body عبور کرده باشد و هر دو آنها بصورت Solid باشند. و دومی لقی بوده بدین معنی که یک Offset از Tool Body گرفته و می تواند حفره را بزرگ یا کوچک کند.

دیدگاه شما: