درباره نرم افزار سوپر فورج

درباره نرم افزار سوپر فورج
۲-۱- وارد کردن مدل
در این روش تحلیل قطعات باید تحت یک نرم افزار CAD مانند Solid Work طراحی شده و در همان محیط توسط منوی Molding ،Core&Cavity آنها طراحی می شود سپس کلیه قطعات اعم از قطعه خام، قالب بالایی و قالب پایینی با فرمت STL ، Save شده و به همان صورت در نرم افزار Super Forge وارد می شود. در پروسه هایی که چند مرحله هستند می توان قطعه کار را از نتیجه مرحله قبل وارد کرد بدین صورت که از منوی Insert-Model ، گزینه From File را انتخاب کرده و با تعیین درصد انقباض آنرا وارد می نماییم. سپس قطعه کار و قالب ها را نسبت به یکدیگر موقعیت دهی کرده و قالب ها را در راستای محور Z قرار می دهیم .پس از آن پارامترهایی که سوپر فورج برای تحلیل نیاز دارد به شرح زیر است.

۲-۲- مشخصات مواد

شامل مشخصات الاستیک و مشخصات پلاستیک می باشد. که در جداول زیر مشخصات مورد نیاز نوشته شده است و کلیه این مشخصات در کتاب کلید فولاد موجود می باشد.

الف) جدول مشخصات الاستیک مواد و پلاستیک مواد

p7

مشخصات الاستیک ماده                شکل ۱.۲               مشخصات پلاستیک ماده

فرمولهای مورد استفاده در پروسه فورج گرم در دو حالت موجود است.

۱- نوع اول فورج گرم:

p7-1۲- نوع دوم فورج گرم:

p7-2که در آنها جریان تنشی بدست آمده و C یک مقدار ثابت است ، N توان کار سختی و M توان سرعت تغییر شکل که وابسته به دما و یا ثابت است، می باشد. که می توان دردمای مختلف C,M را در جدول دیگری بصورت جداگانه تعریف نمود.

p7-3که البته کلیه این مشخصات در کتاب کلید فولاد موجود می باشد و در عین حال خود نرم افزار استانداردهایی را درون خود بعنوان کتابخانه در اختیار دارد. و در نهایت نمودار تنش کرنش درحرارتهای مختلف را خواهد.

p7-4۲-۳- مشخصات پرس
۲-۳-۱- پرسها هیدرولیک (Hydraulic Press):
این پرس ها جز پرسهای سرعت پایین محسوب می شود و در عین حال می توانند نیرویی با یک سرعت کنترل شده اعمال کنند کاربرد آنها در فورج قطعات خاص بوده و بسیار پر هزینه می باشند.

p7-5

۲-۳-۲- پرسهای چکشی (Hammer press):
این پرسها بصورت سقوطی اعمال نیرو می کنند و در قدرت در این پرسها به روش انرژی محاسبه می شود مزیت این پرس ها سرعت بسیار بالا و استهلاک فوق العاده پایین می باشد و در عین حال بسیار ارزان می باشند.

p7-6۲-۳-۳- پرسهای پیچی (Screw Press):

این پرسها نیز جز پرسهای سریع محسوب می شوند ولی کاربرد آنها بسیار کم می باشد اغلب در جاهایی که باید طول کورس کنترل شده باشد استفاده می شوند.

p7-7۲-۳-۴- پرسهای لنگ (Crank Press):

پر مصرف ترین پرس در صنعت این نوع پرسها می باشند و جز دسته پرسهای سرعت پایین به حساب می آیند این پرسها استهلاک کمی داشته و در عین حال به راحتی ساخته و در بازار موجود می باشند.

p7-8۲-۳-۵- پرسهای مکانیکی (Mechanical Press ):

شکل خاصی از پرسهای لنگ پرسهای مکانیکی با سیستم بادامک می باشند که سیستم آن همانند پرسهای لنگ می باشد.

p7-9

که با دادن مشخصات مربوط به هر پرس نموداری از سرعت آن مانند شکل زیر بدست می آید.

p7-10

۲-۴- بخش چهارم: اصطکاک

  • اصطکاک چسینده(Coulomb):

که تنش برشی آن تابع فرمول زیر است:

که μ ضریب اصطکاک و σx مولفه عمودی تنش در سطح قطعه کار و قالب می باشد. کاربرد این اصطکاک زمانی است که قطعه کار در قالب حرکت لغزشی داشته باشد (سرخوردن).

  • اصطکاک برشی پلاستیک (Plastic Shear):

که تنش برشی آن تابع این فرمول است :

کاربرد این اصطکاک زمانی است که قطعه کار در سطح قالب لغزش نداشته باشد یا خیلی ناچیز باشد ولی جریان تنش در ماده بسیار زیاد باشد.

p7-11                 اصطکاک چسبنده                                شکل ۱۰.۲                   اصطکاک برشی

  • اصطکاک ترکیبی:

که تنش برشی در آن تابع این فرمول است.

کاربرد این حالت ترکیبی از دو حالت قبل می باشد و این یک حالت کلی است.

p7-12