ابزار و تجهيزات در ترموفورمینگ

ابزار و تجهيزات در ترموفورمینگ ابزار ترموفورمينگ براي تجهيزات غلتكي از يك قالب و طاس منظم تشكيل شده است، چيزي كه براي تداوم ترموفورمينگ از شبكة پلاستيكي مورد نياز است. اين تركيب ابزاري لازم است، و فرسودگي ترموفورم كامل شده ( در حفره هاي دوگانه و انفرادي ) به ندرت با اصلاح كردن اجزاء انفرادي استفاده شده […]

فشار شكل دهنده قالب

فشار شكل دهنده قالب وقتي كه فشارها بزرگ تر از اتمسفري مورد نياز هستند براي مجبور كردن براي عبور كردن اتمسفري به داخل بيشتر تماس اوليه با سطح قالب است ، يا وقتي كه نورشناسي خوب قيمت چرخشي مورد نياز است ، فشار شكل دهنده ، روش توليد كردن را ترجيح مي دهد. فشار آزاد شكل دهنده[…]

روش هاي ترموفورمينگ

روش هاي ترموفورمينگ شكل دهنده هاي مكانيكی اين روش شكل دهنده هواي متراكم را استفاده نمي كند يا روش برقي حركت مي دهد و قالب لايه را مي سازد . نيروهاي لازم توسط كشيده شدن يا خم شدن روي سطح بكار گرفته مي شود يا توسط فشار دادن سطح از كلي يا دو طرف با هم بندي[…]