روش هاي ترموفورمينگ

روش هاي ترموفورمينگ شكل دهنده هاي مكانيكی اين روش شكل دهنده هواي متراكم را استفاده نمي كند يا روش برقي حركت مي دهد و قالب لايه را مي سازد . نيروهاي لازم توسط كشيده شدن يا خم شدن روي سطح بكار گرفته مي شود يا توسط فشار دادن سطح از كلي يا دو طرف با هم بندي […]