روش هاي ترموفورمينگ

روش هاي ترموفورمينگ شكل دهنده هاي مكانيكی اين روش شكل دهنده هواي متراكم را استفاده نمي كند يا روش برقي حركت مي دهد و قالب لايه را مي سازد . نيروهاي لازم توسط كشيده شدن يا خم شدن روي سطح بكار گرفته مي شود يا توسط فشار دادن سطح از كلي يا دو طرف با هم بندي […]

فرآیند ترموفورمينگ

فرآیند ترموفورمينگ ترموفورمينگ فرايند لايه و سطح پلاستيكي شكل دهنده و گرمايي است . صنعت عموماً مواد را طبقه بندي مي كنند كه كمتر از ۰/۰۱۰in . مي باشد ( معادل mm 25/0 ) ، نازك مثل پرده اي غشاء مانند ، و بزرگترين ضخامت در سطح مورد بررسي قرار مي گرفته است . سطح پلاستيكي يا[…]