طراحی قالبهای پرس

وسعت عملیاتی که توسط قالب می توان روی فلزات انجام داد بسیار زیاد است و بستگی کامل به طرح و ساخت قالب دارد. اگر مقدار تولید بالا باشد قالب کامل تر و اگر تعداد قطعه مورد نیاز کم باشد قالب ساده تری ساخته می شود. مزایای تولید بوسیله قالب عبارتند از: سطح تولید بالا می رود. قطعه […]

درباره نرم افزار سوپر فورج

درباره نرم افزار سوپر فورج ۲-۱- وارد کردن مدل در این روش تحلیل قطعات باید تحت یک نرم افزار CAD مانند Solid Work طراحی شده و در همان محیط توسط منوی Molding ،Core&Cavity آنها طراحی می شود سپس کلیه قطعات اعم از قطعه خام، قالب بالایی و قالب پایینی با فرمت STL ، Save شده و به[…]

طراحی محل تجمع پلیسه Flash Gutter

طراحی محل تجمع پلیسه ( Flash Gutter ) ضخامت تقریبی پلیسه از روابط تجربی زیر محاسبه میگردد: ۱- برای قطعات فورج متقارن محوری ۲- برای فورج قطعات گوشه دار ۳- برای اشکال مختلف به غیر از دو مورد فوق ۱-۲-۳-۱۱- انواع پلیسه در قطعات فورج در این حالت تمام حفره اضافه سرریز در قالب بالایی تعبیه می[…]