فشار شكل دهنده قالب

فشار شكل دهنده قالب وقتي كه فشارها بزرگ تر از اتمسفري مورد نياز هستند براي مجبور كردن براي عبور كردن اتمسفري به داخل بيشتر تماس اوليه با سطح قالب است ، يا وقتي كه نورشناسي خوب قيمت چرخشي مورد نياز است ، فشار شكل دهنده ، روش توليد كردن را ترجيح مي دهد. فشار آزاد شكل دهنده […]