طراحی محل تجمع پلیسه Flash Gutter

طراحی محل تجمع پلیسه ( Flash Gutter ) ضخامت تقریبی پلیسه از روابط تجربی زیر محاسبه میگردد: ۱- برای قطعات فورج متقارن محوری ۲- برای فورج قطعات گوشه دار ۳- برای اشکال مختلف به غیر از دو مورد فوق ۱-۲-۳-۱۱- انواع پلیسه در قطعات فورج در این حالت تمام حفره اضافه سرریز در قالب بالایی تعبیه می […]