درباره نرم افزار سوپر فورج

درباره نرم افزار سوپر فورج ۲-۱- وارد کردن مدل در این روش تحلیل قطعات باید تحت یک نرم افزار CAD مانند Solid Work طراحی شده و در همان محیط توسط منوی Molding ،Core&Cavity آنها طراحی می شود سپس کلیه قطعات اعم از قطعه خام، قالب بالایی و قالب پایینی با فرمت STL ، Save شده و به […]

طراحی محل تجمع پلیسه Flash Gutter

طراحی محل تجمع پلیسه ( Flash Gutter ) ضخامت تقریبی پلیسه از روابط تجربی زیر محاسبه میگردد: ۱- برای قطعات فورج متقارن محوری ۲- برای فورج قطعات گوشه دار ۳- برای اشکال مختلف به غیر از دو مورد فوق ۱-۲-۳-۱۱- انواع پلیسه در قطعات فورج در این حالت تمام حفره اضافه سرریز در قالب بالایی تعبیه می[…]

ملاحظات ابعادی جهت ماشینکاری

ملاحظات ابعادی جهت ماشینکاری به دلیل شیب دار بودن و اکسید شدن سطوح قطعات فورج شده و یا وجود ترکهای سطحی ، کربوره شدن و تغییر شکل در عملیات حرارتی لازم است که قطعه کمی بزرگتر ساخته شود تا بعد از عملیات فورج این مقدار اضافی توسط ماشین کاری برداشته شود و سطوح دقیق ، صاف و[…]