فشار شكل دهنده قالب

فشار شكل دهنده قالب

وقتي كه فشارها بزرگ تر از اتمسفري مورد نياز هستند براي مجبور كردن براي عبور كردن اتمسفري به داخل بيشتر تماس اوليه با سطح قالب است ، يا وقتي كه نورشناسي خوب قيمت چرخشي مورد نياز است ، فشار شكل دهنده ، روش توليد كردن را ترجيح مي دهد.

فشار آزاد شكل دهنده – سطح با دهانه – سنگين . يك قالب فرم دهنده براي اين فرايند نياز نيستند ، اما ابعاد مقاومت بسته و شكل هاي جزيي شدة سطح ، ممكن نمي باشد . فرايند براي پنجره رو به بام ، پوشش هاي غذايي و آسمانه ، عالي است . يك جعبة فشار يا نورد هوايي با يك چارچوب متصل شده مورد استفاده قرار مي گيرد كه يك طرف باز را با عوامل اصلي در سمت باز قسمت شكل است .

در استفادة از جعبه فشار (نمودار ۱۶-۸ را ببيند)، سطح گرم شده با چهارچوب متصل به شكل مطلوب بر روي جعبه چسبيده است . هواي متراكم براي پرفشار كردن جعبه مورد استفاده قرارمي گيرد ، بنابراين سطح را به داخل يك حباب فشار مي دهد . عمق به وسيلة فشار هوا كنترل شده است (فشار بزرگتر از psi 7/14 معادل [ kpa 101 ] است كه براي حركت دادن سطح شروع مي شود ) و سطح در موقعيت مطلوب نگه داشته مي شود ، در حالي كه آن سرد مي شود يك فتوسل موقعيت يافته يا ريزكليدي را براي كنترل جريان هوا و بنابراين عمق قسمت ، استفاده مي شود.

p5-1وقتي كه يك نور هوايي با يك پوشش دربرگيرندة – هواي گرم – پايين مورد استفاده قرارمي گيرد ، سطح مواد كه برخلاف رأس نورد سرد شده است از نشان دادن علامت خاموش را روي سطح لايه جلوگيري مي كند ( نمودار ۱۷-۸ را نگاه كنيد ) . نيم نماي گرمادهي منتخب سطح مي تواند براي خلق كردن شكل هاي نامنظم استفاده شده باشد . ( گرمادهي را در بعضي مناطق كاهش مي دهد و اجازة كشيدگي كمتر را مي دهد ، در حالي كه محدودهاي حتمي گرمادهي بالا اجازة كشيدگي بزرگتر را دارد ) . اين لازم است كه هوا گرم شود كه جعبه يا نورد پرفشار شود .

p5-2شكل دهندة فشار آزاد مي تواد بر روي ماشين شكل دهندة مكنده با كوره هاي گرمادهي شعاعي انجام شده است و نوردها در حركت هستند ، با يك كوره همرفتي و يك جعبة فشار آزاد – مقاومت كننده يا نورد هوايي با يك ترتيب لوله كشي ، چارچوب متصل را حفظ مي كند .

بقشاب فشار يا جعبه شكل دهنده – سطح دهانه سنگين . شكل دهنده فشار بالا جزئيات بهتر را مي دهد و بر روي تماس لايه با سطح قالب ، مقاومت بهتر ، پراكنش بهتر موادي ، و فشار باقيمانده پايين تر را تركيب مي كند . فشارهاي معمولي psi 60-50 كه معادل ( kpa 414-354) هستند ، هرچند بالاتر از psi150 معادل ( kpa 1034 ) است كه ممكن مي باشد بر روي اجزاء بزرگتري از مواد با قدرت گرماي بالاتر يا مواد فيبر – افزوده ، مورد نياز باشد .

خصوصاً موقعيت هاي شكل دهندة سازگار شده يا ساخته شده در ماشين شكل دهنده مكنده بطور موفقيت آميزي نيازمند ، شكل دادن اين جريان و فرايند است . مزاياي كلي شكل دهنده با فشار بالا را بگيريد ، ماشين نورد بايد به همديگر قفل شوند ، بدين ترتيب قالب و فشار نمي تواند باز باشد آنهم وقتي كه پر از فشار شده باشد . نوردهاي قفل كنندة مكانيكي يا نوردهاي عمل كنندة هيدروليكي با كيفهاي پرفشار شده يا لوله هاي پلاستيكي تنفس ، قالب پايين تر را براي چسبيدن تضمين خواهد كرد ( نمودار ۱۸-۸ را ببينيد ) .

p5-3اينجا هميشه يك غرش كاهش يافته وجود دارد وقتي كه قسمت هاي شكل گرفته با فشار بهتر توليد مي شود ) با اينها مقايسه مي شود كه شكل دهندة مكنده ( برقي ) را مي سازد . اين بخاطر چهرة مقاومت سرسخت تر است مثل جزئيات نيروبخش و تازه و پوشش ساختاري لايه ، و يك سطح بالا از عملكردهاي ثانويه مثل دريچه هاي زايد و سوار كردن جزئيات لايه – ثانويه بر روي قسمت پشت يك جزء است. همة روش هاي قبلي كشيدگي سطح ، پراكنش پوششي مواد را تضمين مي كند ، و قالب دهنده را با يك بشقاب يا جعبه براي پر فشار كردن ، بكار مي گيرد.

قالب هاي شكل دهنده – فشار خيلي گران تر از نسخه هاي شكل دهندة – مكنده ( برقي ) هستند ، زيرا كه مقاومت بيشتر نيازمند است و طرح جزئياتي بزرگتر هميشه در قسمت هاي شكل دهندة – فشار مطلوب است . احتمالاً قالب هاي شكل فشار طراحي و ساخته شده ا ست ، كه توسط يك شخص تجربه ديده بر روي تجهيزات درست حركت مي كند و مي تواند اجزايي را با يك تساوي پاياني بيروني توليد كند كه يك قسمت قالب تزريقي است. اكثريت قسمت هاي شكل دهندة فشار بطور ماشيني هستند و محصورات مجهز كامپيوتر است ، آنها بطور عمومي تحت مجوز ( UL ) وایسگر آتش ، مورد نياز است. مهمتر ، موادي هستند كه ABS آتش ، عقب افتاده استفاده مي شود ، كه ا كسيد پلي فنولين و پلي كربنيت را تعديل مي كند.

شكل دهندة جعبه فشار – دهانه نازك . براي توليد كردن قسمت هايي بيشتر از برآمدگي هاي ساده ، بيشترين حركت – غذايي ، شكل دهنده با ولوم بالا ، با فشار كمكي براي دو دليل حركت مي كند . اول ، زماني چرخه توسط زمان مورد نياز براي سرد كردن قسمتي از قالب بعد از شكل دادن ، كنترل مي شود. وقتي كه فشار بري كمك كردن مكنده استفاده مي شود ، مواد مجبور هستند كه با قالب در تماس باشند . اين به گرما اجاز مي دهد كه از سطح بطور خيلي كارآمدي كشيده شود . دوم ، سطح در تماس بهتر با قالب است ، جزئيات بزرگتر مي تواند داخل قالب و جزء طراحي شده باشد.جزئيات برش هاي زيرين و اندك را براي خلق كردن فشار يا قفل كردن مناسب بين دو جزء را شامل مي شود .

در ماشين هاي سطح – بريده ، موقعيت شكل دهنده در تجهيزات حركتي – غذايي بايد بطور سنگيني براي قفل كردن جعبه فشار برخلاف قالب ساخته شده باشد. فرايند حركتي – غذايي مداوم : مواد ترموپلاستيكي چيزهايي هستند كه به داخل يك سطح شبكه با فشار خارج مي شود و سپس باد به داخل رولها حركت مي كند و مواد خام براي ادامة فراينده ترموفورمينگ حركت غذايي استفاده مي شود ( نمودار ۱۹-۸ را نگاه كنيد ) .

p5-4

پلاستيك ها مثل PVC ، تأثير ، بالا و استايرين هاي منظم شده اولفينها ، ABS ، PET ، و مشتقات اسفنجي گوناگون اين مواد ، بطور معمولي روي پايه هاي مداوم ترمورفورمر هستند . يك تنوع اين فرايند براي جهش كردن تبديل پلاستيك به شكل غلتك است و بطور مستقيم از داخل تجهيزات ترموفورمينگ خارج مي شود . يك سود تكنيكي از اين جريان ، اين است كه پلاستيك گرم خارج شده به داخل يك ماشين ترموفورمينگ حركت مي كند ، هستة مواد بخش – مستقيم ، گرما را باقي مي گذارد . كورة ماشين سپس لايه هاي سطح بيروني را گرم مي كنند ، بدين ترتيب درجه حرارت مستقيم ، ضخامت شبكه مي باشد كه استوار شده است ، و جريانات پلاستيك گرم براي شكل دادن ديوارها با فشار آزاد پوششي است . هرچند ، تصميم خارج كردن از ترمورفورم يك گام اضافي براي فرايند توليد است كه براي از كار افتادن مستعد است. بيشتر از in6 معادل ( mm152 ) ضخامت سطح برون زدن ، توانايي براي شكل دادن يك فرموفورمه ساير يكسان با فاكتور چهارم دارد . اين افزوني توانايي سطح اجازه مي دهد كه يكه دفع كنندة تنها چندين ماشين ترموفورمينگ را بطور خيلي اقتصادي تر از نام گذاري دفع كننده با هر ترمورفورم ، غذا مي دهد .

يك غلتك مواد پلاستيكي in100/0 – ۰۰۳/۰ معادل ( mm 5/2-082/0 ) ضخامت و وزن lb100-150 معادل ( kg 454-68 ) است كه روي يك كرة مقوايي قرار گرفته و در فهرست موجودي مكان گرفته است . وقتي كه پلاستيك به ترمورفورم نياز دارد ، تكه هاي كاهش يافتة هسته به داخل هستة مقوا را فرو كند ( آن را در طول نوزيدن حفظ مي كند و ترمورفورم را براي وارد كردن ، مكان مي دهد . نمودار( ۲۱-۸ ) را نگاه كنيد.

p5-5p5-6عوامل اصلي يك ماشين ترموفورمينگ غلتك – غذايي :
بيشتر تجهيزات اين ترموفورمينگ غلتك – غذايي ، شبيه به تجمع كمتر سازه مي باشد ، اين سازه ها ممكن است در زيبايي مهندسي ، دوامش ، و كيفيت ، متفاوت است ، اما عملكردهايشان يكسان هستند.