بهینه سازی قالب آهنگری

بهینه سازی قالب آهنگری موفقیت در طراحی قالب آهنگری به بهینه کردن عوامل زیر بستگی دارد: ۱- محل سطح (خط) جدایش دونیمه قالب (Parting line) ۲- طراحی ابعاد حفره قالب نهایی ۳- طراحی ابعاد سر ریز (Flash) در قالب الف- پیچیدگی شکل قطعه و گروه بندی شکلی ب- استفاده از گروه بندی شکلی در طراحی سرریز ج- […]

روشهای آهنگری

روشهای آهنگری بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: ۱- آهنگری در قالب باز ۲- آهنگری در قالب بسته ۱-۲-۱ – آهنگری در قالب باز: اساسا چکش کاری همان آهنگری معمولی است که توسط صنعت گران انجام می گرفته است. ولی اکنون تجهیزات مکانیکی بزرگ جایگزین ضربه های متوالی بازوی کارگر شده اند فلز مورد نظر[…]