بهینه سازی قالب آهنگری

بهینه سازی قالب آهنگری موفقیت در طراحی قالب آهنگری به بهینه کردن عوامل زیر بستگی دارد: ۱- محل سطح (خط) جدایش دونیمه قالب (Parting line) ۲- طراحی ابعاد حفره قالب نهایی ۳- طراحی ابعاد سر ریز (Flash) در قالب الف- پیچیدگی شکل قطعه و گروه بندی شکلی ب- استفاده از گروه بندی شکلی در طراحی سرریز ج- […]