طراحی محل تجمع پلیسه Flash Gutter

طراحی محل تجمع پلیسه ( Flash Gutter ) ضخامت تقریبی پلیسه از روابط تجربی زیر محاسبه میگردد: ۱- برای قطعات فورج متقارن محوری ۲- برای فورج قطعات گوشه دار ۳- برای اشکال مختلف به غیر از دو مورد فوق ۱-۲-۳-۱۱- انواع پلیسه در قطعات فورج در این حالت تمام حفره اضافه سرریز در قالب بالایی تعبیه می […]

ملاحظات ابعادی جهت ماشینکاری

ملاحظات ابعادی جهت ماشینکاری به دلیل شیب دار بودن و اکسید شدن سطوح قطعات فورج شده و یا وجود ترکهای سطحی ، کربوره شدن و تغییر شکل در عملیات حرارتی لازم است که قطعه کمی بزرگتر ساخته شود تا بعد از عملیات فورج این مقدار اضافی توسط ماشین کاری برداشته شود و سطوح دقیق ، صاف و[…]

بهینه سازی قالب آهنگری

بهینه سازی قالب آهنگری موفقیت در طراحی قالب آهنگری به بهینه کردن عوامل زیر بستگی دارد: ۱- محل سطح (خط) جدایش دونیمه قالب (Parting line) ۲- طراحی ابعاد حفره قالب نهایی ۳- طراحی ابعاد سر ریز (Flash) در قالب الف- پیچیدگی شکل قطعه و گروه بندی شکلی ب- استفاده از گروه بندی شکلی در طراحی سرریز ج-[…]