سيستم هاي واپيچ در قالب

سيستم هاي واپيچ در قالب انواع متفاوت سيستم هاي واپيچ در داخل ماشيني ساخته شده است كه كندكاري وزن غلتك سنگين را مغلوب مي كند ، اين ترمورفورم را براي برهنه كرن شبكه با حداقل تلاش ، اجازه مي دهد، شبكه پلاستيك به داخل ترمورفورم راهنمايي مي شود و توسط وسايلي از راهنماي يك آب شاخه اين […]

فشار شكل دهنده قالب

فشار شكل دهنده قالب وقتي كه فشارها بزرگ تر از اتمسفري مورد نياز هستند براي مجبور كردن براي عبور كردن اتمسفري به داخل بيشتر تماس اوليه با سطح قالب است ، يا وقتي كه نورشناسي خوب قيمت چرخشي مورد نياز است ، فشار شكل دهنده ، روش توليد كردن را ترجيح مي دهد. فشار آزاد شكل دهنده[…]

روش هاي ترموفورمينگ

روش هاي ترموفورمينگ شكل دهنده هاي مكانيكی اين روش شكل دهنده هواي متراكم را استفاده نمي كند يا روش برقي حركت مي دهد و قالب لايه را مي سازد . نيروهاي لازم توسط كشيده شدن يا خم شدن روي سطح بكار گرفته مي شود يا توسط فشار دادن سطح از كلي يا دو طرف با هم بندي[…]