ملاحظات ابعادی جهت ماشینکاری

ملاحظات ابعادی جهت ماشینکاری به دلیل شیب دار بودن و اکسید شدن سطوح قطعات فورج شده و یا وجود ترکهای سطحی ، کربوره شدن و تغییر شکل در عملیات حرارتی لازم است که قطعه کمی بزرگتر ساخته شود تا بعد از عملیات فورج این مقدار اضافی توسط ماشین کاری برداشته شود و سطوح دقیق ، صاف و […]

بهینه سازی قالب آهنگری

بهینه سازی قالب آهنگری موفقیت در طراحی قالب آهنگری به بهینه کردن عوامل زیر بستگی دارد: ۱- محل سطح (خط) جدایش دونیمه قالب (Parting line) ۲- طراحی ابعاد حفره قالب نهایی ۳- طراحی ابعاد سر ریز (Flash) در قالب الف- پیچیدگی شکل قطعه و گروه بندی شکلی ب- استفاده از گروه بندی شکلی در طراحی سرریز ج-[…]

روشهای آهنگری

روشهای آهنگری بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: ۱- آهنگری در قالب باز ۲- آهنگری در قالب بسته ۱-۲-۱ – آهنگری در قالب باز: اساسا چکش کاری همان آهنگری معمولی است که توسط صنعت گران انجام می گرفته است. ولی اکنون تجهیزات مکانیکی بزرگ جایگزین ضربه های متوالی بازوی کارگر شده اند فلز مورد نظر[…]